Zákon č. 101/2000 Sb.

 

Tímto, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluji svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů společností OSTROH, spol. s r.o., IČO: 16361709, se sídlem Veselská 341, Uherský Ostroh 687 24 za účelem zařazení do databáze a pro další reklamní a marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb nebo zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění a to na dobu maximálně 10 let ode dne jeho udělení.

Na základě zákona máte právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných osobních údajů, jejich zdrojů a příjemci či příjemcích osobních údajů. Správce je povinen Vám tyto informace bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na jejich poskytnutí předat. Zjistíte-li, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.